is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft' IJ K D O M. sif

ligen ftait ftonden , dan in laatere, en zelfs 'in onze

tijden. „ Voorts (zegt de Heer Wagenaar (a) I „ van dit verbond fpreekende) toont hetzelve, I „ dat de koophandel hier te lande reeds zeer aan 't i „ bloeien was, alzo de Franfchen zelve zich hier van I „ kiygs-en mondbehoeften, en zelfs van fchepenkon-

„ den komen voorzien". Dezelfde Historiefchrijver 1 haalc daar bij nog eenen brief van Ëduard den III. aan, I den derden van flachtmaand des jaars I336gedagtei kend, waarbij de engelfche Vorst Graave Willem den j| III, verzoekt van aan zijne vijanden de Franfchen ij en Schotten, geene oorlogfchepen te verhuuren, of I te verkoopen; zoo dat het dringen der Engelfchen | op iet diergelijks, in onze tijden, juist geen nieu« | wigheid is. Dat de Hollanders en Zeeuwen magt | van fchepen gehad moeten hebben , is bereids te I vooren door ons aangetekend (bladz. 117 en volg.)

De overtocht van 't engelsen leger met gehuurde I hollandfche en zeeuwfche fchepen, in den jaare 1415, 1 de vloot door de Hollanders en Zeeuwen, in den jaare

*453 > aan Karei den VII. Koning van Frankrijk, I toe het beleg van Bourdeaux, bijgezet, zjjn'er ook 1 nog doorflaande blijken van.

De koophandel op Spanje en Portugal en verder | naar de middelandfche zee fchijnt nog laater een I aanvang genomen te hebben. Men vindt 'er ten I mmfte weinig gewag van gemaakt bij onze vnderI landfehe Hiilonefchrijvers, voor den tijd van de I fpaanfehe beroerten. Evenwel ziet men uit oude 1 {tukken , en inzonderheid mede uit de Sententie I van Karei den V, roerende het conjrié-geld , dat 'er I langen tijd te vooreh handel op Frankrijk, Spanje, en I Portugal gedreeven werd. Men leeft 'er naameÜjk dat 1 uit deze landen vervoerd werden „ diverfche

» foonen

(a) Vai. Hijt. D. III, bl. 63 cn volg.

O z