Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i8 HOLLANDS

ter plaatze, daar men de toerufling doet,de noodige harden, de noodige bouwftoffen , de noodige gereedfchappen , en vooral de noodige kundigheid, om vaartuigen te timmeren. De aankomft en 't verblijf der Romeinen in deze oorden, de oorloogen met hen, en naderhand met de Franken, en anderen, zoo wel te water als te lande gevoerd, hebben gewisfelijk de landzaaten bedreevener in den fcheepsbouw en in alles wat daar toe betrekking heeft, moeten maaken. Die Fabriek mag men dan ftellen als de eerlie en voornaamfte op welke de aloude ingezetenen dezer geweften zich toegelegd hebben, en die met de viffcherij den eerften grond heefc gelegd tot hunnen rijkdom. Men heeft zelfs van die Fabriek zo veel werks gemaakt, men heeft die zoo fterk ter harte genomen, dat de fcheepsbouw hier ie lande al vroeg gebragt is tot zulk een trap, dat de Hollanders zich in Haat bevonden , om andere volken van fchepen te voorzien, gelijk te vooren (bladz. 117 en volg. 211)is aangetekend: en hoe de fcheepsbouw , in laatere tijden, heeft toegenomen, hoe het zêilmaaken, het toinvflaan, hoe alles wat verder tot het bouwen van fchepen en tot de zeilaadje vereifcht word , is aangegroeid en ten hoogden top gereezen ; hoe alle die zaaken nog boven dien voorwerpen van buitenlandfchen koophandel zijn geworden , wat fchatten 'er mede gewonnen zijn, getuigt niet alleen Zaanredam, een dorp het welk de geheele wereld door wegens den fcheepsbouw vermaard is geweeft; maar teffens ook de dorpen en fteden, waar men de vervallen overblijffels van die fabriek met droevige oogen kan befchouwen.

Als men vervolgens zijne gedachten laat gaan over de bedrijven der Romeinen hier te lande ; zich te vooren ftelt, dat dat volk, in alles boven anderen bedreeven en kundig , burgten, en

andere

Sluiten