Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336" HOLLANDS

naar middelen uitzag, om, het waggelend ligchaam fteun bij te zetten. Vruchteloos.

Ter gelegenheid van 't eindigen van 't oétroi der Oost- ïndifche Compagnie werden 'er bij de Leden der hooge regeering eenige poogingen gedaan, om de West-indifche Maatfchappij met de Oost-indifche te vereenigen. Deze, daar toe ongenegen, beweerde, dat zij in ftaat was om zich zelve te handhaayen : dat de landen en fterkten, welken zij in Indië bezat , niet den Staaten , maar haar toebehoorden : dat zij dezelven , zoo zij die niet langer mpgte behouden, verkoopen konde, aan wien zij wilde, al ware het zelfs aan den Koning van Spanje. ; De West-indifche Maatfchappij om die vereeniging te 'doen doorgaan , boodt aan , om, boven alle andere bezittingen, ook 36 tonnen gouds te zullen inbrengen. Waar op die van de Oost aanmerkten , dat de West 50 tonnen gouds minder dan niets had: en toen deze daar op zeide, dat zij die fom zoude opneemen, wierp de Oost weder daar tegen in, dat niemand haar dat geld zoude opfchieten, anders dan uit aanmerking en op 't credit van zoodanige vereeniging, waar toe de Oost, hoe het ook ging, nooit zoude bewilligen. Dit befcheid van de O. f. Maatfchappij is alleen genoeg om te kunnen opmaaken hoe het met de West - indifche Maatfchappij, op de afreize van Graaf Maurits uit Brazil, gefchapen ftondt.

Het Hof van Portugal wist zich midlerwijl van deze magceloosheid der W. I. Maatfchappij, en van de dweeperij in 't ftuk van godsdienst zeer wel te bedienen. De Portugeezen opgeftookt door de Geeftelijken, die met den aflaat van den Paus in de hand, fterk ijverden, raakten we! haast aan 't wroeten, aan 't faamenrotten , aan 't fmeeden van verraaderlijke

aan-

Sluiten