is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 HOLLANDS

ken: doch altijd een waakend oog houdende op de beweegingen der nabuurige Mogendheden, en bespeurende, dat de Engelfehen toeflel van wapenen maakten, lieten de Algemeene Staaten, in den jaare 1688, eene vloot van 52 oorlogfchepen uitrusten , welke gehouden werden, om 'er zich in tijd van nood van te bedienen, In 't zelfde jaar deeden zij den Prins van Oranje, op zijnen tocht naar Engeland, met eene aanzienelijke vloot, welke uit zes honderd zeilen beftond, verzeilen.

D e veranderingen welke in Engeland vervolgens voorvielen ; de ftaatwisfeling die 'er een gevolg van was; de geneigtheid van 't Franfche Hof voor Jacobus den II, welke den troon van Groot-Brit tan je had verlaaten; de oorlog, welken Frankrijk den Staat had aangedaan, en op nieuws aandeed ; de inzigten van 't Hof van Frankrijk, de noodzaakelijkheid om door magt van buiten onderfteund te worden; dit alles verwekte zulk eene naauwe betrekking tusfchen de belangen van den Vereenigden Staaten Groot-Brittanje, dat de Algemeene Staaten natuurlijk ingewikkeld werden in de maatregelen, welke tegen de {leeds aangroeiende magt van Frankrijk fcheenen te moeten genomen worden, als in 't bijzonder gevaarlijk voor de vrijheid en onafhankelijkheid van den Vrijen Staat; doch de vlag der Vereenigde Gewesten verfcheen in de oorlogen, welke daar uit ontflonden, niet met dien luider op zee , welke hunne zeemagt zoo geducht had gemaakt.

I n den jaare 1680, werden 'er Hechts dertig oorlogfchepen bij eene vloot van 50 engelfche gevoegd , behalven eenige branders, fregatten, en kielen van mindere grootte. Het volgende jaar deeden de Algemeene Staaten dertig oorlogfchepen uitrusten ; eenige werden gebruikt om de Princes Anna Maria op haaren tocht naar Italië te geleiden en in de middel-