is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95 B IJ L A A G E E.

ben, den grootmagtigen Koning van Ternata, de Koning van Palacon, en de Prince Calematta, en den Koning van Layo, op den 13 van de maend Maert, 16G8. zynde nae onfe rekeninge den 39, van de maend Ramelan, des jaers 107R. in 't kafteel Rotterdam, op Macaffar. Onder ftonden de zegels van de Koningen van Ternata en Palacca, in rooden lacke gedrukt. Lager ftond. Nota: deze befegelinge en ondertekeninge van 'c bovenftaende is eerft in vollen rade den 21 Maert gefchied. Was getekent, Dankert van der Straten , Pierre du Pon, Abraham Gabbema. In Margine ftond Compagnies zecgel in rooden lak gedrukt ,• daer onder ftond: Ter ordonnantie van de Ed. heer Admirael, ten dage en plaetfe voornoemt, eiide was getekent, Hendrik Louf, Secretaris.

Naerder Poindten.

Waer op den Koning en de Galerans, voorts de gehele Regeringe van Tello, item ook Crain Linques, naer voorgaende verootmoediginge , weder tot ware bondgenoten van de generale Compagnie, en van wegen defelve uyt den naem van d' Ed. Heer Joan Maetzuycker, Gouverneur Generael, ende de Heeren Raden van India , aengenomen ende ingelaten fyn door de Heer Cornelis Speelman, Super -Intendeut ende Commiifaris over de Oofterfe Provintien, Admirael ende Krygs - Overfte, over de fcheeps- en krygsmagt, hier, op en omtrent Macaffar.

I. Dat welgemelde Heeren Koningen, ende de gantfche Regeringe heyliglyk onderhouden, ende getrouwelyk naekomen fuilen, nu altoos eeuwiglyk en onveran-. derlyk, het Contract, en eeuwig Verbond tuftcben de Regeringe van Macaffar, en de Regeringe van de generale Nederlandfche Compagnie gemaekt , wederzyds verfegelt, en folemneelyk beëedigt op den 38. November 16Ö7. tot Bonaye: Item nog een ander contract tuffchen den Koning en de Regeringe van Tello en Crain Linques, met welgemelde Compagnie aengegaen , beflooten , verzegelt en beëedigt op den 9 Maert des aenvolgende jaers 1668. Verklarende dat het aftreden van 'c felve , door quaden en verkeerden raed , haer was ten alderhoogften leed, en derhalven datfe hun kenden grotelyks verpligt, van daer over by de generale Compagnie, op haer ootmoedige bede, genade te

heb-