Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ IJ K D O M. *3S

• De dagelykfche droevige ondervinding bewyst het aangehaalde, en het is te vreezen, dat, za

* eenige, die hunne particuliere belangen, weU

* ken zy met 'er daad toonen boven dat van t ah 9 eemeen te ftellen, niet door de waakzaamheid

* en man dier geenen , welken het algemeene welJ Zvnder Stad hebben op zich genomen, en is toe-

vertrouwd, daar in verhinderd worden, eindelyk " de totaale ondergang van deeze Republiek te wacn¥ ten is .

VIJ F T IE N D E HOOFDSTUK.

Kadeelen door Vreemde Mogendheden aan onze alge* meene Vaart en Koophandel toegebragt.

H oe zeer de mededinging der Vreemden in het ftuk van Vaart en Koophandel niet eigenlijk te houden is voor eene der meestwerkende oorzaaken van C verval onzer Zeevaart en Koophandels, zo is het echter niette minwaar, dat het vermoogen en hec aanzien, waar toe de Vereenigde Staat door die twee bronnen van welvaart gereezen is , de vreemde Vorsten de oogen over de vruchten, welken'er uit getrokken kunnen worden, geopend heeft. Wangunst over onze groote magt gekreegen hebbende , leiden zij zich toe niet flechts om deel aan die bronnen te krijgen, maar om die van ons af te leiden en minder vruchtbaar voor ons te maaken. De Engelfchen , die al in zeer vroege tijden het nut der Zeevaart en des Koophandels hadden ingezien («), doch vooral geduurende de regeering van Komnginns

Eli»

(«) D. I. bladz. ifli. en volg. Wz, D. III. blz. 349*

Sluiten