is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IJ K D O M. 44?

^ den, altijds oorfalce zijn van feer veele grouwe„ welen, eer fij tot de Regeeringe geraken; ende „ daar naa nog veele wreedheden pleegen moeten, „ eer fy fig wel valt op den Troon ofte op het „ Kujfen konnen fetten.

„ Ende alfoo wy albereids in de Indien veele Con„ quefien van Landen hebben gedaan, ende bevin„ den hoe befwarelik die door befoldigde Krijgs„ knegten konnen werden bewaard: alfmeede dat „ de Politiken van alle oude tijden ons hebben ge» leerd , datter geen beeter middel zy, voornament„ lik voor eenen Staat die op den koophandel ende „ zeevaart geboud is, om overzeefe geconquefieerde „ Landen feekerlik te bewaren, dan met aldaar Coloj, nien te maaken: foo is feer ligt te begrijpen, dat „ defelve feer dienflig voor den Staat fouden wee„ fen.

„ E N ten derden is kennelik, dat uit alle omleg„ gende Landen, de armfie en minft gegoede men„ fchen, aldermeeffc naar Holland ter woone koo„ men, op hoope-van aldaar door Manifacfuren, „ ofte Hand-werken, Vifferyen, Navigatien, en „ Amtbachten aan den koffc te fullen geraaken; of M by gebreke van dien , door de AllemoeJJeniers exi „ andere Gods ■ huyfen, beeter als in hun Vaderland „ te fullen werden geholpen. En hoewel op die „ wijfe tot heeden feer veele arme menfchen al„ hier zijn gevoed geworden , foo foude nogtans '„ het felven by teegen - loopende tijden niet lange „ konnen duuren : maar foude feer ligtelik daar „ uit als dan een gemeen oproer, en plondering, „ ofte omkeering van den ganfchen Staat volgen „ konnen.

„ Üm welke , en andere ongemakken voor te » koomen , ende den benaawden of mifnoegden ■„ Ingefeetenen een open te geeven , de Republij-

„ ken