Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IJ K D O M. f*d

jjifgefchrikc door verachting, door kwaade behan« i delingen , door hinderpaalen, door belemmeringen , i door moeielijkheden , en lasten , welke hen een' , genot doen verliezen, op hec welk zij , uit hoofde van hunnen arbeid, aanfpraak kunnen doen: de ', kinderen uit den aart geneigd tot navolging , en - daar door lust krijgende tot al het geen wat "zij ; zien dat in gebruik is , van hunne tederfte jaaren ; af dagelijks met een zeker genoegen hoorende fpree! ken van winften, welken men door den koophandel bekome, zullen reikhalzen naar hec oogenblik, (dac zij dac zelfde vermaak zullen kunnen genieten: i de jonge lieden zullen hunne leerjaaren met ijveren j graagte op de Oomptoiren doorbrengen; gemoedigd i door dehoope van op hunne beurt, ook eens rijk of wel gefield te zullen worden: allengskens zullen zij lust tot den arbeid krijgen; zich aan het werken gewennen en tot de jaaren zijnde gekomen , dat zij hunne eigen zaaken zullen doen , zullenze in 'c werken het grootfte vermaak huns leevens viui den.

Onder de oorzaaken, die den koophandel doen vervallen, hebben we de verkeerde opvoeding en de dwaaze verwaandheid, die 'er een gevolg van is, gefteld. Indien de goede trouw de ziel van den koophandel uitmaakt, dan is het ligt te begrijpen, dac de koophandel niec kan ftaande blijven, daar de zeden verbasteren; maar hoe zal men een volk wederom tot goede zeden brengen? Van alle de middelen daar toe dienftig, en door de zedekundigen opgegeeven, zullen wij 'er flechts een aanroeren. „ Een Land kan niet gelukkig weezen (zegt de Heer P es tel, Hoogleeraar aan 's Lands Hooge Schoole te Leiden, die aan dezelve zoo veel eers doet, zoo veel luifters bijzec, zoo veel nucs coebrengc) " zonder weecenfehappen ; en de weecenJK k 5 „ fchap».

Sluiten