Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<J BOET-PREDIKAETSIE

Jeza: LVIII. 5,6.

weeft zy en met waeren ernft. Maer neemt my ook niet kwalyk dat ik met gelyken ernft u voor oogen houde, dat al dat doen in geeneir deele nog genoeg7 is. 'tMoet blyken door zyn vruchten en gevolgen.'t Moet blyken door een waere vernedering en hervorming van ons hart en ons gedrag. Nadrukkelyk is hier omtrend het woord des Allerhoogften Gods by Jezaia : Zoud1 het zulk een va/ten zyn dat ik verkiezen zoude, dat de menfeh zyne Ziele eenen dag kwelle? Dat hy zyn hooft kromme gelyk een bteze en eenen zak en affche onder zich fpreye? Zoudt gy dat een vafien heet en en eenen dag den Heere aengenaem ? Is niet dit het vafien dat ik verkieze , dat gy losmaekt de knoopen der godloosheid, dat gy ontdoet de banden des joks, en dat gy vry loflaet de verpletterden, en alle jok der ongerechtigheid verfcheurt ? Zonder dat (vleidt of bedriegt u niet, myne lieve Landgenooten) zonder dat zullen onze boet-en bedeftonden, onze fchuldbekenteniflèn, onze afgeperfte traenen, met al de blyken van uitwendige vernedering, niets by God gelden •, * zonder dat zal Hy zich met ons in geenen deele verzoenen laeten of bevredigen, üm daer toe hoope niet alleen , maer vaften grond te hebben, moeft men den zondaer zynen zondigen weg metterdaed zien veriaeten , om een ganfch ander leven te leiden. Men moeft den weereldling van zyne pracht en hovaerdy, van zyne dartelheid en weelde zien afftaen , om voortaen een nedrig en ingetogen leven aen te vangen}

cn

* Men heeft, om hier van overtuigt te worden, het eerfte Kapittd van Jezaia en het vyfde van Arnos maer in te zien.

Sluiten