is toegevoegd aan je favorieten.

Jaargetyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E H E R F S T. 193

„ dat armclyk gewin uit uwe tedere „ hand, alte onrecht tot zulk eene ruu„ wc taak gebezigd. Deeze velden, hun „ Meester, alles, alles myn fchoone! is het „ uwe, indien gy by de menigvuldige ze„ geningen, welke uw huis over my heeft „ uitgefchud , nog dien zegen voegen y, wilt, de dierbaarfte van alle zegeningen, „ het vermogen om u gelukkiger te maa„ ken"'.

Hier zweeg de jongeling; maar het fpreekende oog drukte nog ftceds de geheiligde triomf van zyne ziel , met zelfbewuste deugd , dankbaarheid cn liefde uit, hemelhoog boven de gemeene vreugd verheven. Hy wachtte ook geen antwoord. Zy , door het bekoorlyke van onweêrftaanbaare goedheid verwonnen , en zich zelve ten eenemaal in eene zoete verwarring verliezende, bloosde toeftemming. Zy bragt ftraks dit nieuws aan haare Moeder, terwyl deeze, door angftige gedachten gepynigd, dc cenzaame oogenblikken in het overpeinzen van la vin ia as noodlot doorbragt. Verbaasd en naauwlyks geJöovende het geen zy hoorde , nam de N vreugd