Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 KORT BEGRIP (j

alléén, om dezelve te doen eerbicden,* en derzelver uitwerkingen te kennen te geeven.

Het Doopfel is een Sacrament volftrekt tot de zaligheid roodzaaklijk, door 't welke wij in Chriftus Jefus herboren worden, het geestlijke leven der genade ontfangen , en kinders van God cn van de heilige Kerk worden. Het wascht ons af van dc fmetder erfzonde, en van alle andere zonden en ftraffen. Het wordt bediend met natuurlijk waatcr over het hoofd of ligchaam van den Dopeling te ftorten, en dan te gelijk dcezc woorden uit te fpreeken : Ik Doop U inden naame des Vaders, en des Zoons, cny< des heiligen Gccstes. Amen.

Men mag den Doop maar ééns ontfangen ; Om dat daar door een onuitwischbaar merk in de ziele gedrukt wordt, 't Is even zo gelegen met het Vormlel, cn Pricftcrlchap.

Het Vormfcl is een Sacrament , in 't welk door de oplegging der handen , en de H. zalving met de vcreischtc woorden aan den gedoopten de II. Geest met den overvloed zijner genaden gegceven wordt: Wij worden daar door volmaakte Chrihcnen; wy worden veriterkt in 't ■geloof, om zonderfchaamtc, ofvreeze. ii den'

Sluiten