is toegevoegd aan uw favorieten.

Julia of De nieuwe Heloïse. In brieven van twee gelieven, woonachtig in eene kleene stad aan den voet der Alpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m BRIEVEN van

Den berg Sampione overgetrokken zijnde, was hij te Sion gekomen om eene cbais intewachten welke men hem van Genevemw Bregentz brengen moest, en daar de werkloosheid de menfchen vrij gezellig maakt, zocht hij mij op. Wij maakten eene zoo naauwe kennis als een Engelschman, die uit zijnen aart niet zeer innemend is, maken kan met een zeer vooringenomen man , die de eenzaamheid zoekt. Ondertusfchen gevoelden wij dat wij overeendemming met elkander hadden; er is eene zekere zamendemming der zielen die zich in het eerde oogenblik doet bemerken , cn na verloop van acht dagen waren wij gemeenzame vrienden , maar voor ons geheele leven, gelijk twee Franfchen dit zouden geweest zijn na verloop van acht uuren, voor zoo lang zij bij elkander bleven. Hij onderhield mij over zijne reizen, en wetende dat hij een Engelschman was, dacht ik dat hij mij zou bezig houden met gebouwen en fchilderijen, dan weldra zag ik met genoegen dat de fchilderdukken en overblijffelen der oudheid hem de beocfniug der zeden en der menfchen niet hadden doen verwaarlozen. Intusfchen fprak hij mij met veel oordeel over de fchoone konsten, fchoon zediglijk en zonder verwaandheid. Mij dacht dat hij cr met meer gevoel dan kunde over oordeelde, en meer naar de uitwerkfelen dan naar de regels, hetgeen mij in het denkbeeld bevestigde, dat hij eene gevoelige ziel nad. Voor de ltaliaanfche Mufiek fcheen hij mij toe even gelijk u, eene geestdrift

te