Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tïïn GELIEVEN. 345

«enen onhandelbaren vader zal u in eenen afgrond fleepen , dien gij niet ontdekken zult dan na daarin te zijn nedergeftort; gij zult worden opgeofferd aan de grilligheid van het fatloen. Gij zult eene verbindtenis moeten aangaan, waarin uw hart geen deel neemt. De algemeene toejuiching zal door den kreet van uw gewisfe aanhoudend wederfproken worden; gij zult in eer en aanzien, maar tevens verachtlijk zijn. Hoe veel verkieslijker is het, in vergetelheid maar deugdzaam te wezen!

Nafchrift. Onzeker welk uw befluit zal züa, fchrijf ik u dezen brief buiten weten van onzen vriend, uit vrees dat eene weigering van uwe zijde zomts al het nut mijner pogingen mocht verijdelen.

IV. BRIEF. Van julia aan claartje.

A ch ! mijne waarde ! in welk eene verwarring liet gij mij gister avond, en welk eenen nacht heb ik, over dien noodlottigen brief peinzende, doorgebracht! Neen , nooit beftormde gevaarlijker verzoeking mijn hart; nooit gevoelde ik zulke aandoeningen, en nimmer vond ik mij weiniger in ftaat om dezelve te ftillen. Voorheen beftuurde eene zekere ftraal der rede en der wijsY 5 ' heid

Sluiten