Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Commisfarisfen der Rotterdamfche Vrienden; I, Afdeel. 33

hand, aan welke het Godsdienftig beftuur der krijgslieden was opgedragen, tevens in Haat gefteld wierde, ook tot verkwikking in uitwendig lijden en leniging van fmart, dadelijk iets te kunnen toebrengen.

Door den Heer Benjamin Arrenberg kennis bekomen hebbende, van den inhoud van zekeren brief, gefchreven den 9 November 1793 , door 's Lands Doctor bij het Legerhospitaal te Gend, den Heere L. L. yan Meurs, volgens welken het, voor de zieken en gekwetften in hetzelve, niet dan tenuiterften aangenaam en dienftig zoude kunnen zijn , wanneer hun, van tijd tot tijd,, eenige verkwikkingen van Thee, Coffij, Tabak, enz. konden worden toegediend; daar zoodanige ververfchingen, in de inrichting van het gezegde hospitaal, (hoe zeer anderzins, in allen opzichte, voortreflijk) niet begrepen waren, oordeelden wij, van we^en dit Fonds, daarin eenigzins te moeten voorzien; dan, uit aanmerkm"der zware impofitien, bij den invoer van de genoemde goederen, op het; Keizerlijk gebied, van welke, volgens bericht van gezegden Heer Dr. van Meurs, de goederen voor het hospitaal niet uitgezonderd waren," befloten wij, alvorens te beproeven, in hoe verre het mogelijk zijn zoude, vrijdom yan xleze belastingen, voor zoodanige verkwikkingen, ten behoeve van 's Lands Hospitaal, teobtineeren; weshalven wij ons adresfeerden aan Hunne Hoog Mogenden, de Heeren Staten Generaal, bij een Request van den volgenden inhoud:

Aan de Hoog Mogende FIeeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

„ Geven met alle onderdanigheid te kennen, Douwe Theodoor van „ Groveftins , Gilles Groenevelt en Barthold Suermondt, in qualiteit ,, als Commisfarisfen ter directie van zeker Fonds, opgericht te Rotter, „ dam , op den 8 Maart dezes jaars, en tendeerende om de trouppes, „ tot verdediging van het dierbaar Vaderland, alle mogelijke agremen„ ten en aanmoedigingen te procureeren.

„ Dat de fupplianten zich dan ook, zedert dien tijd, daarmede heb„ ben geoccupeerd gehouden, zoo door de verzorging van ververfchin„ gen, aan de bezetting in der tijd zoo loflijk gedefendeerd hebbende „ de vesting de Willemftad; en der verdere Trouppes, destijds langs „ de rivieren gecantonneerd geweest; gelijk mede der genen, welken tot „ het beleg der fteden Breda en Geertruidenberg vervolgens zijn o-eëm„ ploijeerd geworden, als door het betoonen van vaderlandfche erken„ tenis en deelneming, ten aanzien der zulken, door welken eenige be„ langrijke expeditie, bij het verdedigen van den vaderlandfchen grond, „ is ter uitvoer gebragt; mitsgaders der weduwen en weezen van de „ ongelukkiglijk gefneuvelde verdedigers der vaderlandfche vestingen, „ gelijk ook van de burgeren, bij het beleg der fteden Maaftricht en ,, Willemftad om het leven gekomen.

„ Dat de fupplianten, op bekomen informatien, dat voor de gekwet„ ften, in _'s Lands Legerhospitaal te Gend, ten uiterften verkwikkend „ en dienftig zoude zijn, zoo aan dezelven eenige bedeeling van Thee, „ Koffij, Tabak, enz. konde worden geprocureerd, dan ook zeer gene-

1 2 » gen

Sluiten