is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzame brieven geschreven uit Petersburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL1X. BRIE F. 199

Van Finland. Wy laveerden van Abo na Dantzig, en van Dantzig .na de golf van Bothnia. Wy zeilden voorby Gothland; op de kust daarvan werden wy beloopen door eenen ftorm.. Qndertusfchen verdronken de matroozen katten en bokken; doende, half in jok, en half in ernst,, eene offerande aan den duivel. Er is nog meer Veelgodery in de waereld, dan men gemccnlyk denkt. [

Aug. 30. Duizend zegeningen over uwe groene heuvels en rotzige oevers, cn over alle uwe zoonen en dochteren, fchoon en vermaaklyk Bornholm 1 Schoon gy niet kunt roemen op bosfehen of hoornen, uwe groente is echter lieflyk: cn moge zy altoos zo voorkomen aan den afgematten Zeeman I Mogen nog, ten onzen opzichte, uwe zachte koeltjes komen in plaatze van geweldige onweders.

Sept. 1. Wy zeilden voorby het Eiland Ween, cn voorby eene lange ftrook lands, welke dc Baai van Koppenhagen vormt. Wy lieten tweeünvyftig koopvaardyztilen te lywaard liggen. Het tooneel was vermaakelyk: het vertoont Koppenhagen in het diepfte der Baai, verfierd met zeven aanzienlyke Kerktorens, en een aantal van mindere grootte; achter de Stad,, eene fchoone groene hoogte, den oever aan weerskanten vlak, verfierd met groente, koornvelden, huizen en dorpen; eene menigte van vaartuigen ten anker liggende; daaronder acht Oorlogfchepen, van onderfcheiden Natiën.

Sept. 2. De Stad Koppenhagen is onregelmaatig, en al te digt betimmerd. De ftraatcn zyn eng, en N 4 flecht