Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

ve over eene duslang nog nimmer, bearbeidde ftoffé voegen, en op de biüykheid zelve gegrond zyn:

Si quid novijii rectius ijlis, Candidu: itnperti: ft non, his utere mecum.

Hier had ik de pen reeds néergelegt, maar vatte haar weder op, ten einde op den raad myner vrienden den Leezer noch met twee woorden het gebruik aantewyzen, 't geen men van deeze proeve maaken kan ter verdediging van onzen allerheiligften godsdienft tegen de ftoute befchuldiging van eenen der beruchtfte Deijlen onzer eeuwe. Toen ik vóór omtrent tien jaar'ènmytt onderzoek over het byzondere en eigenlyk gezegde koningryk van den Messias begon, cn het leergebouw der H. S. daarover volledig te papier bracht, dacht ik nog aan niets min, der, dan daaraan, dat deeze ftoffe eens van zó veel belang voor den geopenbaarden godsdienft worden , en de twiftappel zyn zoude tusfehen Chriftenen en hunne tegenpartyders. Ik meende, dat ik alleen voor den liefhebber der bybelfche uitlegkunde arbeidde. Gcencrhande polemirche inzichten hadden eenigen invloed op myn onderzoek, maar, ovcrgclaaten aan eene onbelemmerde volkoomen yrye en bedaarde overweeging van den inhoud der bybelbiadcn, ftelde ik enkel en alleen voor myne eigene liefhebberey in gefchrift, wat ik iangs deezen

Sluiten