Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Clasfifche Schryvers Taalk. te behandelen. i$$

ken, zodanig dcorgefneden worden, dat, zonder de Duidelykheid te benadeelen, ja veel meer om die te bevorderen , het Subjedt van het Praedicaat gefcheiden wordt. By voorb. wanneer ik zegge : Pompeius mifere periit,. quia nimis confifus erat fortunae; of Quia Pompeius nimis confifus erat fortunae, mifere periit, zo is dit een volkomen Zin, en ik kan hier een Punkt zetten : maar in geen van beide gevallen is het nogthans eene Periode; Doch wanneer ik zegge : Pompeius, quia nimis fortunae confifus erat, mifere periit, zo fpreke ik Periodifch, Het is nuttig, dat de meester fomtyds de Perioden van Cicero laat ontleden. Zie boven Hoofdft. 2. ep beneden Afd. VIII. Van den Numerus zie insgelyks beneden Afd. VIII.

II. Men moet de Scholieren gewennen , om de Naauwkeurigheid der Ouden , waar van de Duidelykheid afhangt, op te merken en na te volgen. Hunne Naauwkeurigheid beftaat, wat de woorden betreft, onder anderen daar in, dat zy a. d"e eigenlyke woorden gebruiken ; b. eene vaste orde in dezelven waarnemen; c, alles weglaten , wat niet alleen onnodig is ,• en niets tot de Duidelykheid toebrengt, maar voor deze fomtyds garïtfch nadeelig is. Ik zal deze drie ftukken doorlopen,

a. Zy gebruiken de eigenlyke woorden. Ik verftaa door eigenlyke woorden de zulken , die door de gewoonte zodanig van een zeker Perfoon of zaak gebruikt worden , dat men niet • .wel eenig ander woord daar voor in de plaats

kan

Sluiten