Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

fchillenden arbeid gereedichap , welke hen het middel daar toe gemakkelykzoude kunnen maaken, indien hec gebruik daar van niet nagegaan wierd; ep byna geen een ontfnapt uit de gevangenis.

Uit deze proef, welke reeds vier jaaren geduurdheeft, blyktdan, 1. dat veele menfchenvoor de maatfchappy verloren, 'er aan weder zyn gegeven , 'er nut aan toebrengen , 'er de gewoonte en de middelen tot den arbeid wederbrengen, welke in alle landen van de wereld een groot behoedmiddel tegen de misdaaden zyn. 2. Dat de uitgaaf voor haare gevangenfchap, 'er geene voor de maatfchappy is, dewyl de ltaat, die voor het oprichten der fpykerfabriek reeds niet meer dan de onkoften van de reparatien, en van de loonen der beampten moeft draagen (O, zich heden door deze manufafluur van alle uitgaaf fchaadeloos gefteldt vind, en dat 'er zelfs een overfchot van ontfangft in de fchatkift, om tot anderen publique uitgaaven gebruikt te worden,isgeüort geworden(2).

Hec

(1) De gantfche bedrage dezer onkosten, door het Graaffchap, wegens Cipier en Sleuteldraagers, loonen ert reparatien, enz. gedraagen, beliepen flechts duizend dollars. Het zal niet onverfcliillig zyn, 'er by te. voe» gen, dat in den tyd, dat de boeijen in de gevangenis gebruikt wierden, de rekening van den Smit op 800 dollars te ftaan kwam; (maatig gerekend) heden, en zedert vier jaaren, dat de boeijen zyn afgefchaft, komt hy jaarlyks ten hoogden op 40.

(2) Daar deze mamtfaétuur dagelyksch aangroeidt, en dat haare winst van 't getal der daartoe gebruikte armen afhangt, heeft men flechts in 't algemeen gefprooken van *t voordeel, *t welk zy het huis aanbrengt, 't welk reed* groot en aanmerkelyk is.

Het is te hoopen, dat de byzondere ftaat van alle de uitgaaven, en dat de produ&en van iedere tak van arbeid, voor de Opzichters kenbaar zullen gemaakt worden: deze ontvouwingen zyn van groote waarde en zy kunnen door eene met deze beftiering vreemden man, die flechts de waarheid wil zeggen, met geen vertrouwen overgeleverd worden.

Sluiten