is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden en overdenkingen ten dienste van de [...] godsdienstoefening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346 DE MAN.

tyden te leeven had. En dat wil uwe Voorzienigheid, öGod, die aile op eikanderen volgende menfchelyke geflachten op het innerlykfle met eikanderen verbond, en in het tegenwoordige den grond van het toekomende ziet en befliert. Of ik het goede en nuttige, 't welk ik onderneem en begin, uitvoeren; of ik het geheel of ten deele voleindigen; of ik eeniglyk het ontwerp daartoe maaken, en de uitvoering voor eenen anderen overlaaten zal: dat alles ftaat aan u , opperfte Befluurer der waereld! dat alles wordt door u, volgens de wetten der hoogfte wysheid bepaald. U ontbreekt het nimmer aan middelen en werktuigen, om uwen raad uittevoeren cn uwe oogmerken te bereiken. Myne pligten te vervullen, en onvermoeid voor het gemeene welzyn te zorgen: dit moet my genoeg zyn; myn tyd op aarde zy kort of lang, en de uitflag myner poogingen volgens myne wenfchen of niet.

Nimmer moet ik, zelfs te midden van het fterkfte gevoel van myn leven en myne krachten, de onbeftendigheid van den floffclyken mensch, de vergangklykheid van alle z}me goederen . en voorrechten, de onzekerheid

van