is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de vrijheid en gelijkheid in de republiek der Atheniensen toegepast op die van Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85 )

geenszins twyffel, of Gy zult myn vorige gezegden volkomen toeftemmen.

Dit Fragment luidt aldus: Dat de Keizer VesPASIAAN ontslagen' is om DIE

wetten en bevelen van het Volk in acht te nemen, van welken het zelve gewild heeft, dat augustus, tlberiüs , en Claudius zouden ontheven zïn: en dat het aan Vespasiaan vry staat alles te doen , dat augustus , Tiberius , en Claudius uit

kracht van eenIge wet hebben mo-

cen doen (i). Wie kan nu na dit alles nog tWyffelen, of het voorregt, welk den Vorst door de Koninglyke wet werd

toeCO Utique. Quibus. Legibus. Plebeive. Scitjs. Scriptum. Fuit. Ne. Divus. Aug. Tiberiusvü. Julius Ctesar. Aug. Tiberiusque. Claudius. Cjjsar. Aug. Germamcus. Tenerentur. Iis. Legibus. Plebisque. Scitis. Imp. CjEsar. Vespasianus Solutus

Slï. Qu,f,que. ex. QüAQUE. LEGE. RoGATIONE. Dl"

Vum. Aug. Tiberiumve. Juliuii. C.t-.sareji. Aï/g. Tiberiumvk. Clauuium. Cïsarem. Aug. (Ïermanicum. Facere. Öportuit.Ea. Omjnia. I:,!?. Cssarj. Vespa. siano. Facere. Liceat. Zie Vincent. Gravina , '.1 ïyue Origiues Ju/is Cw7'j,pag. 138. Ed. Liff. v/c9,

F 3