Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPPERMACHT FAN

H E T ■ V O L K.

O F D E

GRONDVERGADERING GEHOUDEN IN DE VRYHEID.

N°. 8.

„ Indien de Wet wordt aangcnoomen, ver/lest tiet G E-

„ M E E 1\T E B E S T op een en den z tven dag , zyne eigendom* „ men, zyne inkomflen en zyne VRY li E I D. "

CICERO.

Vervolg der Zitting in jfuly 1797.

HET DERDE JAAR DEP. REVOLUTIE. VERWERPING of S L A V E R N T. Co-rates. [Voorzitter] Thands vrage ik aan de Commisfie voor drie dagen be.iacmd, ^ of zy nu g.-rccd is, om bericht uittcbrengen ? Alle'zeeven. Ja Prefident!

Socrates. Zyt dan zoo goed om daar mede te beginnen.

Vraagal, [opilaande] zegt: Hier fta'a ik als Prefident van de Commisfie.

Tribunist. Y — wel Hameis! ben jy Prefident?

Socrates. Orde Burger! £ Vraagal vervólgt] ieder onzer zal op zymbeurt afzr nderlyk het gevoelen van de Commisfie san de Vergadering mededeelen. [hy begint]

„ Het was uw ader wil , om aan ons oordeel en overleg te geven het voorftei van

den Burger Prefident Socrates, op Zondag den 2 July gedaan, te wceten : om inde ,, Grondvergaderingen op den 8 Atigs., niet met ja r.f neen het ontwerp van Conftitutie „ goed of aftekeuren , maar liever "als dan de Grondvergaderingen PERMANENT te ,, verklaaren. Wy hebben ons al aanftonds, fehoon ieder afzonderlyk, beziggehouden, ,, om de zwarigheid tegen het voortduuren der Grondvergaderingen te vergclvken, met ,, het gevaar van de aanneming of verwerping van het ontwerp; of wel, dat het in

'tgeheel niet beft md wierde, alvorens het drie maanden ter beoordeling van het Volk ,, gelegen had. Het gelukkig gekozen midden [de permanentie] tusi'ehen deze twee '„ uiterftens, om namentlvk liet plan zo a's het is, met aanteneemen, of niet over 't „ zelve te (temmen , [welks irterfte, beiden zeer nadelige gevolgen_kunnen heoben} ,, vonden wy niet raadzaam, daar het Plan op een wettige wyze ,' en na gelds ge* ,, foeg gekost te h bhci, door de Nationale Vergadering in de wereld gebragt is.„

Dejeed. [Opftaa - ie] vervolgt: „ Et A ontwerp is, Aalzó geen h onecht , maar.. „

rog., een worder-kind., dat de. h Ouders zei niet als echt of et beste, ebben willen ,, neg dirvcn h erkennen : het ftaat Aalzö de Natie vry, et Aaentenemen of niet; af ,, dat, daar 't zelve kind, maar 17 maanden h oud is, door Jlym opJosfmde middelen , „ beeter voedzel, andere lucht, meer bezorgde h Opzieners, goed en volkomen in h or,, der te brengen, zó, dat' et in kórte tyd aen Aelk -Aeerlyk mensch die et ziet, zal „ behagen, y zal et dan kennen liefebben"

Solon. [Opftaande] zegt verder: „ Het is daarom dat de CotHmlsft* overtuigd is» da£ „ het PtiCHTMATie , HoocsTNSTïj" . en voljlrekt nwdzakelyk was, dat aan den

injwub van hst yoQRsfiL VQiDAAN wtERDE, indien '&r Hjaar by de Burgers van Ne*.

H „ der»

Sluiten