is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der lotgevallen van Pichegru, Barthelemy, Villot, Aubry, Dossonville, Le Tellier, La Rue en Ramel, uitgebannenen uit Frankrijk naar Guijane, na den [...] 4 sept{r}. 1797.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ 74 #

Deze vertroostende droomen werden ongelukkiglijk maar al tc ras verdreven, alles veranderde van gedaante. De Gouverneur Jeannet wischte reeds des anderen daags, door een gansch tcgengefteld gedrag, alle de goede gedagten uit, welke wij ons van zijne kortftondige menschlievenheid gevormt hadden, te misdadiger en wreedcr, door ons met eene valfche hoop tc vkijen, dan indien hij ons van ftonde aan ftraf behandelt hadde.

Dit gedeelte van onze. rampzalige gefchicdenis zou even onverftaanbaar zijn voor den lezer, als het gedrag van Jeannet voor ons onbegrijplijk was, indien ik hier dc reden niet meldde van deze verandering, zoo als wij die vernomen hebben van getrouwe getuigen, wier goedwilligheid en moed geene verandering aan ons lot hebben kunnen toebrengen, en wier namen en weldadigheden ik verzwijgen moet, fchoon dezelve immer in mijn hart zullen geprent blijven.

Ik zal eerst trachten een af beeldzei te maken van dezen v/onderlijken Konful.

Jeannet, zusters zoon van Danton, is een man van omtrent veertig jaren, van een uiterlijk aangenaam voorkomen; zijne manieren zijn befchaafd, hij heeft iets bos en zelfs geestigs in zijn gelaat, hij is verminkt aan den linker arm, maar voor 't overige zeer wel gemaakt.

Jeannet behoorde tot den geduchten aanhang, door

wel-