Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&ebora met je koe ja. 2 £5"

9, Indien dan ik, uw Leeraer en Heer, uwe voe„ ten, gewasfen hebbe , zo zult gy ook elkande„ ren de voeten wasfen; want ik hebbe u hier aen j, een voorbeeld gegeven; opdat ook gy doen zoudt, „ gelyk ik gedaen hebbe. Waerlyk! waerlyk! ik „ zegge ulieden : -— (dit zeide hy met eenen demoed en liefde , die hem met den duivel zouden konnen bevredigen) — „ de knecht is niet groo-„ ter dan zyn Heer, noch de Afgezant grooter dan „ die hem gezonden heeft. Wanneer gy dit dan

weet, gelukkigen gy, wanneer gy het ook doet!"

Maer hoor eens , wat ik verder vernam; myn hart floeg my geweldig, want ik begreep wel, dat het ongeoorloofd was* daer nog verder te ftaen luisteren ; het was iets zeer geheims, — ïk zal het ook gewis niet aen den dag brengen.

J. Ei! wat was het dan? hebt gy my het andere vertrouwd, zo moogt gy ook dit nog wel zeggen; ik moet het een en ander even goed met u geheim houden.

D. Denk maer eens; daer is een van hen hem OngetrouwgeWorden,en — dat weet hy,en heeft hy hen ontdekt.

J. Dat kan met wezen , — dat moet gy verkeerd verftaen hebben.

D. Ei! denkt gy van verkeerd!-—Nu merk maer op, wat ik te Zeggen hebbe ; zoo verre ik my kan erinneren, (en myn geheugen feilt zelden,) vervolgde hy op dezen trant: „ Ik fpreke niet van ulieden ,, allen ; ik wete , Welke ik uitverkoren hebbe; „ maer deze Schrift moet vervuld worden: „ Hy, „ „ die met my brood eet, zal zyne verzenen te„ „ gen my verheffen'*. Ik zegge het ulieden nu iv deel. P , reeds

Sluiten