is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude joodsche brieven, saemenspraeken en verhaelen, van sommige tydgenooten des zaligmakers.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Ïy6 JARED MET BEN HAGGAI.

'er eene, die niet verre van Jared ftond, tot dc geene, die rondsom hem waren, zeide: Wat heeft ook deze te verliezer; ? die dweeper — daer hy is.

RisciioN. {Als hy een korten poos na ,zyn vorige zeggen gezwegen had , zegt nu zeer luid en diep zuchtende:) Heere zyt myner gedachtig,- als gy in uw Koningryk komt.

Jezus, zich, zoo verre hy kon, met een bly* moedig minzaem gelast nae Rifchon keerende , -—> zeer luid: Waerlyk, zegge ik u , heden zult gy by my in 't Paradys zyn!

Rischon antwoordt zwygende; en hoe ver-

ftomd, ftaet hy het vrolyk dankbaer oog nu ten Hemei, en dan , zoo ver mbgelyk, nae Jefus:

Ben haggai wilde zich op de knieën nederwerpen, maer wordt Van Jared by den arm te rug gehouden, en h'erhaelt nu alleen de woorden van Rifchon : Heere! zyt myner gedachtig, als gy in i, uw Konirgryk komt. " o ! Rifchon !

Jared in diep gepeins op het antwoord van Jefus : „ Heden , zult gy by my in het Paradys

„ zyn ! " o Jefus! Jefus ! waer zyt gy,

waer zult gy heden zyn ? —. Wat zal 'er van my worden ?

1%,