Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

501

HISTORIE

DER

J O O D E N, «

TIENDE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

Van den Staat der Jooden in Spanje, en van hun gefprek.

Jooden leefden federt langen tyd in Spanje; b*-k zy hadden zich aldaar vermenigvuldigd: zy hadden daar Synagogen, vermaarde Leeraaren ,KcCFDST* aanzienlyke bezittingen, wanneer Ferdinand, door een Godsdienstyver gedreeven, befloot om ze te verdry ven. De Synagogen wierden afgebroken •, 't Volk verbannen, en de Huisgezinnen, die een fchrik voor de ballingfchap hadden, daar toe gebragt , dat ze van geflachte tot geflacht genoodzaakt waren te veinzen. Dit zullen wy in de volgende Hoofdftukken zien ; doch dewyl deeze omwenteling niet dan op het einde van de vyftiende eeuw voorviel, en dat ze door aanmerkelyke gebeurtenisfen voorgegaan was, zullen wy daar de voornaamfte van vernaaien, aleer we tot hunne algemeene ballingfchap, en ongelukkige vlucht komen.

Ii 3 Dc

Sluiten