Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

076 Roo msch-Hollands-Recht. II. Boek.

om iets boven, of buiten 't gemeen regt te verbieden, of te doen, aan of in eens anders huis, of op een anders grond, tot voordeel van het fyne. /. 26. ff. de Servit. Urban. Pr eed. want anders volgens 't gemeen regt een yder in en op het fyne vermag te doen het gund dat hem gelieft, fonder overlaft van een ander. /. 8. §. 5. ff. Si fervit. vind. I. 8. Cod. de fervitut. I. %.ff. de Servit. Urban. Pr eed. En hier van werd defelve dienftbaarheid tweefinnig verftaan, beheerfchend, in het geen eens anders is, en lydend van een ander, 't geen fyns was. /. 3. ff. Commun. Prcedior. 2 Het felve regt werd verkreegen. I. Door beding en overgift. §. uit. inftit. de Servitut. I. uit. ff. eod. I. 1. §. uit. ff. de Servit. Prced. Ruftic. 'Dog een ftuk goed dat met veel gemeen is, kan met geen dienftbaarheid belaft werden, als met bewilliging van alle deelpligten. A 2%. ff. commun. divid. l. 2. ff. de fervit. (2).

Welke overgift, alfo tot de 'onroerende goederen behoord, e£ defelve daar onder na regt verbonden werden. l.ult.Co'J.dereb.alien. non alienandis, by ons niet anders tot nadeel van een derde, kan

be-

(2^ Alhier zoude men kunnen vragen of het confent van allen, dewelken een heerfchend perceel ( prcedium dominans) gemeenfchappelyk toebehoord, ook word gerequireert om eenig fervituut of gedeelte van dien aan den eygenaar van het lydend perceel (prcedium ferviens) kwyttefchelden ? en hier op zoude (falvo meliori) qffirmative antwoorden om reedenen. 1°. dat het recht van erfdienftbairheid onverdeelbaar in rechten op de allerfolidenfte gronden word gereputeert, tsn dien effeéte dat ter zaake van een gemeen fervituut de deelpligten competeert de aBio negotiorum gestorum l. 19. {■ 2. ff. de comm. divid. I. 33. $• uit. ff. de negotiis geftis, daar anderfints de aSkio de communi dividundo aan dezelven is gegeeven. vid. I. 6. ff. comm. divid. 1". dat eeven als de ertdienftbaarheeden niet door den een zonder des anders bewilliging Termogea

geconflitueert nog geimponeert te Worden, om reeden dezelven de eygenaars. van het lydend perceel allen verbinden, en ten opzigten van alle in folidum nadeelig zyn, ook alzoo de eygenaars van het heerfchend perceel alle tot voordeel flrekken , en mitsdien door den een zonder des anders bewilliging daar van niet kan worden gerenuncieert. Conf. I. 2. ff. de V. O. & Modcftinus lib. 6. differentiarum. Waar toe ook ftrekt het verhandelde by Mantica de tacitis Éf ambig. convent, torn. 1. lib. 14. tit. 36. n. 5. Prceterea focius ftipulari non poteft ea, qua; non recipiunt divifiontm: quib. pro parte acquiri non ptffunt, velufi Ji vlam, iter, attum, ad fundum communem ftipuletur: fed Ji is, qui flipulatus eft, duos reliquerit teredes, Jlipulatio non extinguitur, Jed confirmatur: quia Jinguli in folidum babebunt aHionem, £«f ferviius cis in folidyifl «cquiritur..

Sluiten