is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Roomsch Hollandsch recht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5(5 Roomsch-Hollands-Recht. III. Boek.

deicommiffen uitfluiten, dan invoeren. Sand. Dec. 4. 3. 20. Noten op Coorns 14. Conf. in 't einde.'] 9, By wie, en aan wie fodanige verbode Erfenis wag werden gelaten, en wie daar mede mogen werden belaft, is kennelyk uit het geen van Erf-ftelling is gefegd, namentlvk: al die geen die Uiterftewillen mogen maken, en by Uiterfte-wil iet ontfangen moren /. 2 6 /. 103. f. de leg. 1. &> §. 24. inftit. de legat. junEL §. 2. & fi. 10. inftit. de fideicom, heredit.

3 De manier van verbintenis is, dat 't felve regt uit, of onder een gevalhg, indien, ook wel .op dag, en voor, of na eenigen tyd ichieden mag. §. 2. inftit. de [mg. reb. per fideicommiff. reliB. waar hl 't felve plaats heeft, dat hier voor van Erfftelling onder indien, mits, of op, of tegens fekeren tyd gefegd is.

4 Verbonden Erfenis is andere, dewelke met uitgedrukte woorden

£cn.mcu, auueie ueweu<e ïïiuwygenü uit de wil van den Erf-later volgt. Sonder dat defelve aan eenige byfondere woorden werd gebonden, als daar zyn; ik wift ik begeer, ik beveel, ik verfoek, en diergelyke. /. 2. Cod. communia de legat. I. 21. Cod. de legat. I 77 §. 7. ff. de legat. 2. /. 19. §. ï.f. ad Senat. Trebell. I. ii. ff.de fideicommiff. hbertat. Het welk by ons meerendeels onder een manier van muls, werd uitgedrukt: onder die mids, onder die laft, fó nog. tans dat, en diergelyke. En zyn alle woorden en manieren van lpreeken daar toe gebruikelyk, daar uit maar de wil van den Erfmaker kan werden aangewefen, want in verbonden Erfenis, de wil van den Erf-maker, voornamentlyk moet ingefien werden. I.ji. §. 19. ff. de leg. 3. /. 96. ff. eod. I. 32. in fin. §. delegat. 2 l.g?. §.1' ff. ad Senat. Trebell. I. 16. Cod. de fideicommiff Doch werd het felve' feer naauw genomen, dat in de minfte twyfeh voor de vrye Erfenis, en tegen het verband werd geoordeeld: om dat alle Erflyke befwaarnisfen haatlyk zyn, en geen uitbreiding lyden mogen. arg. I. 19. ff de hb. cj pofthum. cap. Odia. de Reg. jur. in 6. [Sande 4 3. 20. not. poft. Coren conf. 14. in fin.']

Voor een ftilfwygend verband werd gehouden : So wanneer den Erf-later fyn Erfgenaam verbied by Uiterfte-wil van defelve fyn Erfenis te mogen bevélen: Daar mede hy verftaan werd te willen dat fyn naafte Bloedvrienden 't felve over de hand fullen Erven. /. 74.

in