is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 250 )

§.32. Dei

noods tyd tt bepaalen toi de voltrekking der Gerechtelykeinformatiën.

§•33- Hot te handelen wanneer de publieke Aanklaager daaraan niet voldoet.

$• 34. De Getuigen ieder afzonderlyk te hooren.

1

Art. 35.

Art. 32.

Wanneer de Rechter begrypt, dat de publieke Aanklaager , in het voorfz. voorlopig verhoor van Getuigen , te veel tyd laat voorbygaan , zal dezelve hem daarover onder* houden en tot verdere of fpoediger werkzaamheid vermaanen, en voords, na deredenen van zyn uitllel gehoord en overwogen te hebben, een korten termyn bepaalen tot de voltrekking van 't zelve. Art. 33.

Wanneer een Bailliuw daar aan niet voldoet, en ook geene genoegzame redenen aan zyne Rechtbank voordraagt, waarom hy, buiten zyn fchuld , daartoe niet in ftaat is, zal de' Rechtbank zich daarover moeten addresfeeren aan het Hof Departementaal, 't welk daaromtrent de noodige voor zieninge zal doen ; —en,indien zulks van geen voldoend effect is of kan zyn, of ook wanneer de Procureur Generaal in zoodanig geval mogte zyn, verpügt zal zyn zulks te brengen tot kennisfe van den Agent van Tuftitfe, door denzelven een Extract uit 's Hofs Notulen te doen toekomen.

Art, 34.

In alle Gerechtelyke informatiën moeten de Getuigen worden gehoord ieder afzonderlyk , één voor één, zonder derzelver antwoorden te ftellen in eene en dezelfde Afte* of by eikanderen onder of nevens de vraagpoinctcn , al is het dat dezelfde vraagen aan /erfcheiden Getuigen voorgehouden worden, en ook zonder den eenen tot des anders antwoorden of getuigenis te doen refereeren, en zonder dat de een by het verhoor van den anderen zal mogen tegenwoordig zyn, of van leszelfs getuigde vifie of communicatie zal nogen hebben; zullende, wanneer dat een >f ander heeft plaats gehad, het voorfz. verloor nietig en vag onwaarde zyn.