is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafrelen uit de jaarboeken der vrijheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«o THRASYBULUS, of de te dulden, dat zijn Vaderland langer in dien vernederenden ftaat van afhanglijkheid blijven zoude; toen de gezanten der ftedèlingen hen fmeekten, ja bezwoeren , om hunne ftad toch' niet langer ten prooi der ijsfdijkfle verwarring te laten; toen gaven zij eindelijk toe, en ook dit wierd aangenomen; met bijvoeging dat 'er ten eeuwigen dage, vrede, en vriendfchap tusfehen de beide Gemenebesten zoude beftaan.

Op deze voorwaarden wierd de verzoening getroffen, en het verbond van wederzijden plegtig getekend. Thans omhelsden de twee partijen elkanderen als broeders. „ Nu hebben wij eindelijk vre„ de! Nu hebben wij onze vrijheid weder!" dus riepen zij, en fchcidden vrolijk en vergenoegd, om ten fpoedigften ieder aan den zijnen deze langgewenschte tijding overtebrengen. Kort daar na begaven zich Pausanias en zijne Amtgenoten naer Athenen, om de nodige fchikkingen te maken ter voldoening aan het gefloten vredeverbond. Zij deden het volk bij een komen, lazen aan hetzelve devoorwaarden van de getroffene overeenkomst voor: verklaarden den Raad van Tienen, en allen, die thans in het bewind waren, van hunne posten vervallen, en het volk in alle zijne rechten hcrftcld. De Spartaanfche bezetting trok uit, en allen, die niet in de algemene vergiffenis begrepen waren, wierden gelast de ftad te verlaten.

De