is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitbreiding van den grooten catholyken catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7<5' VAN DE EIEFDB

zo veel wy kunnen, trachten te verbeteren.

* V. Strekt dit gebod van Vader, en Moeder

te eeren, zich niet verder uit, dan tot onze natuurelyke Ouders? A, Ja, tot alle de geene, die eenigermaate hunne plaats bekleeden, en een gedeelte van de ouderlyke pligten ten onzen opzigte waarneemen.

* V. "Wie zyn die geenen?

A. Onze Stief- of Behuwdvader, en Moeder , onze Voogden, onze Doop en Vormborgen, onze Herders, en alle onze Geestelyke, en waereldlyke Beltierders.

V. Legt dit Gebod ook eenige verpligting op aan de Ouders, ten aanzien hunner Kinderen ?

A. Wel niet opentlyk , maar bedektelyk; want alzo het den Kinderen opentlyk gebiedt, hunne Ouders zonderling te eeren, en deze verpligting het meefte fteunt op de weldaaden, die zy van hen ontvangen hebben, zo wordt hier mede aan de Ouders ook bedektelyk bevolen , hunnen Kinderen dusdanige weldaaden tebewyzen.

V. Welk zyn de voornaamfte pligten van de Ouders ten opzigte hunner Kinderen ?

A. Hunne Kinderen op te brengen in de vreeze Gods! 00 en gevolglyk hen te onder-

wy-

(h) Eph. VI. v. 4.