is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitbreiding van den grooten catholyken catechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430 VAN DE CHRISTELYKE RECHTVAARDIGHEID.

eeuwigheid een rechtvaardig voorwerp der Goddelyke wraak wordt, en nimmer ophoudc de ftraffen van Gods verbolgenheid te verdienen.

V, Zullen er veele in de He! komen?

A. Ja, zeer veele; want de Zaligmaker verzekert ons, dat de poort wyd, en de weg breed is, die ten verderve leidt, en dat er veele denzelvën ingaan. Ca)

V. Zullen alle verdoemden even zwaar gepynigt worden?

A. Neen ; naar maate der misdaad zal ook dt maat der ftagen weezen. Cb)

V. In welke ledemaaten zullen de verdoemden de zwaarfte pynen Lyden?

A. In die ledemaaren, daar zy het meefte mede gezondigt hebben. Daar iemand door zondigt, ftaat er gefchreven, zal hy ook door gepyntgt worden. Cc)

§• 4-

Van de Hemelfche Glorie. V. Wat is de Hemel?

A. i ie vérhevë, door de Goddelyke Wysheid uicgevonde, en door de Almagt gevormde plaats, waar in God zich zeiven klaar, en duidelyk in zynen Goddclyken luifter vertoont aan de uitverkoorenen,

en

(a) Marth. I. v. 13.

Cb) Dcuc. XXV. v. 2. (e) Wysh. XI. v. 17.