Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

' „ taeleri ? Elk zwygt.. en ik zwygook , wyl een donderende ftem uyt duyzende monden antwoord Neen... Ons wagtfehip moet voor Lillo van dan , en dat maer wat gauw : zyne Majefteyt houd niet op van eyffchen. Dus wy van binnen verdeeld en van buytcn niet in ftaet zyn een ftrooytje , als men zegt, aen ftukken'te byten, zouden wy dan niet met ruymte konnen bewyzen, dat Bato's erf, dat ons voorheen geducht ende bloeyend Nederland te hueren of te koopt terftond te aenveerden is.

Dit is de grootfte zwaerigheyd van allen; de eyffchen yan Keyzer Josephüs te voldoen, en is voorwaer geen kleyne zaek ! en dat noch het argfte is , heel Europa pleyt voor dien Vorft... Zyne byzondere manier van hem over al bemind of geducht te maeken , doetheel de wereld, ja zelfs de helft onzer vrygevogte Nederlanders, opentlyk zeggen ,, dat dien grooten Prins veel te „ rechtvaerdig en te verlicht is, om „ een voet lands of een duyt te vraegen y „ dat hem niet toekomt:" De grootfte menigte geeven zig den aerbevd niet om te onderzoeken , of de eyffchen van dien Vorft waerlyk gefondeerd zyn ; het is hun genoeg met te zeggen : „ wy ken„ nen den grooten Joseph, wy hebben „ hem hier ter ftede gezien ; zyne wyf,, heyd en rechtzinnigheyd ftaet op zyn „ aenfchyn geprint, hy zal, nog kan „ dus niets begeeren, dat hem niet toe* „ komt." D

Sluiten