Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aS Acht-en-twintigste Meditatie op het

zoude anders met Petrus gedaan geweest zyn, daar hy zyn (a) zwaard uittrok , en den knecht van den Hoogepriester 't oor afhieuw, en daar de andere leerlingen (&) vraagden: Heere, zullen wy 'er ook met het zwaard op houwen ?

Terwyl dan d;,-eze heillooze bende de leerlingen van Jezus onaangeroerd laat, zien wy, hoe Hy, door de kracht van zyn woord, aan hunne woede paaien zettede. Toen Hy zeidde: laat Deezcn gaan, moesten zyne vyanden gehoorzaamen, en zyne leerlingen onaangeraakt bly ven: Hyftelde hier etnen grenspaal , buiten welken zy niet mogten treeden. Hetgeene byjob gefchreeven ftaat, aangaande de Zee, kan, met recht, op deeze woedenae vyanden toegepast worden: (c) ik heb haar gezegd: tot hiertoe zult gy koomen, maar niet verder gaan: bier zult gy den hoogmoed uwer golven breeken. AH' wien de Heere befchermen wil, kan door zyne Vervolgeren niet agterhaald worden. Zy mogen (d) bunnen muil openen, gelyk een' grypenden enbriefchenden leeuw, gelyk David, in den geest op deeze Vyanden doelende , zeidde;maar,de Heere weet zyn" Volk te redden : wanneer deeze al te zeer woelen , weet Hy hen paaien te ftellen: dan zet Hy hen (e) een ring in de neuze, en een gebit tusfehen de lippen.

Het was, daarenboven,aan onzen Jydenden Heiland genoeg bewust , dat zyne Apostelen nog te zwak waren , om veele vervolgingen te ondergaan, en met Hem gevangen te worden: Petrus-zelv, die anderzins geroemd had, dat hy noch gevaar, noch gevangenisfe, noch dood vreesde, zoude de proef van eene Dienstmaagd niet kunnen uitftaan; hierom dan gebood Hy deeze bende, dat zy dezelve ongehinderd zoude laaten gaan. Daarenboven moesten de

woor-

{a) Joan. 18. 10. (b) Luk. 22. 49. (c) J0b. 38. ii. (X) Pfal. 21. 14. (e) Ifaï. 37. 29. •*

Sluiten