Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 Zes-en-dertigste Meditatie op het

gezien had zich warmende, bezag zy hem, en zeidde: gy waart ook met Jezus van Nazareth.

In de Oosterfche Landen, fchoon het des daags warm is, zyn 'er, echter, de nachren koud , om de groote dauwdroppeien die 'er vallen Nu; de gerechtszaak des Heilands wierd in den nacht, omirenr het haanen gekraai, verhandelt; dus, om zich tegen de koude te wapenen, (a) fionden de knechten en dienaar en by een vuur van kooien, en warmden zich, want bet was koud, en by deezen flondt Petrus ook', zich warmende. Mogelyk heeft deeze dienstmaagd! daar zy Petrus fcherp bezag,iets in zyn gelaat kunnen ontdekken , hetgeen bedruktheid of beklemming te kennen gaf; want, volgens den wyzen Man, O) doet de droefheid des harte den moed zinken , welke droefheid, ten dien tyde,aan Petrus eigen behoorde te zyn Deeze dienstmaagd befloot dan eindelvk Petrus aan te fpreeken, en vraagde hem : O) ZP gy ook niet uit de Discipelen van deezen Menschf? Woorden, voorwaar! vol'van fmaad en verachting jegens onzen Heiland, wiens naam zy niet in den mond wil neemen; maar alleen met bygevoegde Schimp-of Spot-naamen noemen, gelyk blykt by Matthéus,alwaar zy zeidde :(d) gy waart ook met Jezus den Galilé'ér,en, by Markus: (e) Jezus van Nazareth; en op deeze wyze fprak zy uit verfmaadinge; want, hiermede drukte zy fchimpswyze uit, hoe zy Jezus hield voor een Verleider en valsch Propheet, die zich,ten onrechte.voor den Meslias had opgeworpen, en die niet uit (f) Galiléën of Nazareth, maar uit Betblehem in Juda moest voortkoomen.

Tot ■ dusverre waren 'er nog niet anders dan Mannen geweest, die zich als Vyanden van Jezus

had-

tm' l\l8' W Prov. 15. 13. (e) Joan. 18. 17. 09 Mat. 26.69. CO Mark. 14. 67. (f) Micheas^s!

Sluiten