is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatien op het lyden van Jezus-Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ï6 E'EN- EN -VEERTIGSTE MEDITATIE OP HET

te vooren wel gelasterd , en Hem (a) voor eenen Dra sjirpen IVynzuiper, den Vriend der Tollenaar en en Zondaaren uitgemaakt; maar, daar men zulks bewyzen moest, deed de verlegenheid hen verfbmmèn. Jezus is nu in hunne handen : wat raad nu? 3Men kan met waarheid niets tegen Hem 'vinden. Maar,daar is niets zoo heilig dat de Godlooze zich niet zal onderwinden te fchenden, om zyn bloedig oogwit te bereiken: by het geweld moet dan de list en hefbedroggevoegd worden,hetwelke ook in deezen Raad op 'c krachtigst uitblonk. Hieröm riep David, op deezen Raad zinfpeelende, in den Perfoon van den HeilandjUtt: (li) Die naar myn Leven flonden. deeden geweld ,en die my kwaad zochten fpraken ydelheden, en verzonnen den geheelen dag bedrog. Daar de Raad dan niets vond, om Jezus ter dood te kunnen brengen , zo neemt hy zyne toevlugt tot list en logen , en zoekt zelfs valfche Getuigen op, om dus zyii oogmerk te bereiken; doch,hierin zal men wederom niet flaagen.

Kaïphas, en de gantfche Raad, beftaande uit (c) Qverpriesters, Ouderlingen des volks, en Schriftgeleerden, de voornaamfteMannen van Israël, allen uit den geestelyken en waereldlyken ftand, van welke men verwagtte, datzy de hoogfte Gerechtigheid zouden geöeffend hebben, waren nu de onrechtvaardigfte Rechters geworden. Van deeze mogt men ,mec recht, zeggen hetgeene de Propheet al lang te vooren voorzien had : (d) de rechtvaardigheid heeft 'er, te weeten in hunnen Raad,eerst gewoond; nu woonen 'm moordenaars. Zy hadden den dood van Christus gezwooren; nu waren zy ook allen even greetig , om dat befluit uittevoëren. Thans flaan de Overpiiesters gereed, om Hem te vonnisfen, Hem, die de vervulling was, van het Priesterdom; ja, die

een

f» Mat. n. 20. O) Pfal. 37. 13.

(cj Luli. 22. 66. {dj Itaï. 1. 2!.-