Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I (RON DE TOTT. 401

ye gebruiken ? Men kan altijd verzekerd zijn, gaf mij de Kadi-Lesker ten antwoord, dat de" gewoontens getrouwer waargenomen worden bij eene eenvoudige natie , dan de ftrengfte wetten bij befchaafde volken,

Eene foort van onpaslijkheid , die ik op dit oogenblik befpeurde, en die ik toefchreef' aan de fmoorende hitte van de kamer bij den KadiLesker, noodzaakte mij, hem te verlaaten , om ten mijnent mij te begeeven; maar de fchielijke overganiT uit eene henaauwde hitte in de ftrengfte en mjpendfte koude, deed mij zodaanig aan, dat ik zonder kennis op de fneeuw nederviel. Ik lag daar eenigen tijd, wanneer één der bedienden van den Richter mij zag, en er zijnen meefter kennis van gaf. Nogthans zou de hulp, die hij zijn best deed mij te bezorgen, weinig uitwerking gehad hebben, indien niet krim gueray, van mijn overval onderricht zijnde, door éénen van zijne Pages eau de luce gezonden had , dat mij weder deed bekomen. Niettegenftaande deeze hulp, was ik te zwak, om in mijn Logement te komen , en vier Tartaaren droegen mij derwaards , terwijl de ontfteltenis der Heeren Ruffin en Constellier, mijne gevoeligheid opwekkende , mijne geeften volkomen verlevendigde.

Wij kwamen 's anderendaags te Bender. Wij waren er nog op eenigen afftand af, toen wij dea

Sluiten