Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van moses.

23*

„ dag ter eere van jehova eenen feestdag hou- Htofdji,

„ den. Geduurende zeven dagen moet 'erw- -\

„ ongezuurd brood gegeten worden, en men „ moet niets, dat gedeesfemd is, noch eenig

zuurdeeg bij u vinden in alle uwe landpaa(J len. ■ Ook moet gij uwe kinderen, bij 8.

,, die gelegenheid, onderrichten, hoe dit alles ,, gefchiedt, om het geen jehova aan u ge„ daan heeft, toen gij uit Egijpte toogt. —— „ Dit zij u tot een teken op uwe hand, en tot 9» „ eene gedachtenis tusfchen uwe oogen ; zoo- . „ dat gij jehova's wet fteeds in den mond hebt, ,, hoe jehova u, met eene fterke hand, uit „ Egijpte uitvoerde. —-— Onderhoudt der- i». ,, hal ven deze inltelling, op den beltemden tijd, „ van jaar tot jaar."

,, Daarenboven, wanneer jehova u in het n. w land der Kana'dniten gebracht, en dat, vol„ gends zijnen eed, aan u en uwe voorvaderen „ gedaan, gefchonken zal hebben , dan moet 12. „ gij aan jehova toewijden, al wat het eerst

uit 's moeders ligchaam voortkomt, ook al „ het eerstgeboren, dat door het vee, dat gij „ hebt, het eerst wordt voortgebracht, de man-

„ netjens zullen aan jehova gewijd zijn.

„ De eerstgeboorte der ezelen [en dergelijken] 13. „ kunt gij met een lam losfen; doch Zo gij het „ niet lost, moet gij het den hals breken,maar „ alle eerstgeboorte van menfchen, onder uwe

„ zoonen, moet gij noodwendig losfen.

„ Wanneer uw zoon u,t'avond of morgen,zal 14* Q s vra-

Sluiten