Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5H het vierde boek

ïloofdft.ik het zijn hejiaan gegeven?] Zoodat gij van XI' mij zoudt kunnen vergen, dat ik het zou dragen , gelijk een oppasfer een nog zuigend kind op zijne armen draagt, en het dm in het land brengen, dat gij, onder eede, aan deszelfs voor-

'MS- vaderen beloofd hebt. - Waar zal ik voordtt gantfehe volk vleesch bekomen? en echter eifchen zij, al menende, van mij, dat ik hun vleesth

14. verzorgen zal, opdat zij vleesch eten! Ik kan alleen dit gantfche volk niet dragen, dit gaat

15. mijne krachten te boven ! Indien het zoo moet, en gij dit over mij befchikt hebt, zoo laat mij veel liever fterven, indien ik gunst bij u mag genieten! opdat ik mijne eigene rampen niet

16. aanfchouwe!" - Hier op gaf jehova aan moses dit antwoord: ,, Laat zeventig van Israëls „ oudften bijeenkomen,die gij als 's volks oud" ften en ambts-fchrijvers kent, breng hen aan

den ingang van de Tente der famenkomfte " [de gehoorzaal,] en laat hen daar benevens

17. ', u ftaan, dan zal ik nederdaalen, en daar met „ u fpreken, en van den geest, dien gij be„ zit, een deel op hen leggen, opdat zij met „ u den last van dit volk dragen, en gij dien

18. ,, niet meer alleen dragen moogt. — Onder„ tusfchen zult gij het volk aanzeggen, dat zij '„ zich tegen morgen heiligen, dewijl zij dan

vleesch te eten zullen krijgen , nadien zij, ',, voor jehova's ooren, geklaagd en gewenscht

hebben, dat hun vleesch mogt gegeven wor" den, en dat zij het in Egijpte beter hadden " „ dan

Sluiten