is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j o s u L 77

God, in acht genomen. Dewijl nu jehova,Hogfi. *] uw God, aan uwe broederen rust gefchon-Vf, 4< ,", ken heeft, zoo als hij aan hun beloofde,zoo kunt gij gerust wederkeeren naa uwe woön" plaatzen, naa het land, dat u ter bezitting is toebedeeld, het welk moses, jehova s l dienstknecht, u, aan de oostzijde van den

Jordaan. gefchonken heeft. — Alleenlijk 5* " neemt toch flipt in acht, om de wet en ge" boden te volbrengen, die moses, jehova's ".dienstknecht, ulieden heeft voorgefchreven; " bemint jehova , uwen God ; bewandelt den '', weg, dien Hij u aanwees; onderhoudt zijne " geboden; en blijft hem aankleeven; dient Lm, met uw gantfche hart, en met uwe „ gantfche ziel."

Voords nam josua affcheid van hun, met ee- 6. nen zegenwensch, en hen ontflagen hebbende, keerden zij weder naar hunne woonplaatzen.— (Te weten, aan den hal ven ftam Manasfe,hadt 7. moses in Bafan, en aan de andere helft van dien ftam hadt josuii, aan de westzijde van den Jordaan, eene bezitting gegeven, onder hunne broederen.) — Ook zeide josua nog tot hen, 8. toen hij hen ontfloeg,en affcheid van hun nam: Gij keert nu weder naa uwe woonplaatzen met grooten rijkdom , met zeer veel vee, met zilver, goud, koper, en ijzer, en zeer veel kleederen; deelt derhalven dezen buit, dien gij op uwe vijanden behaald hebt, met uwe broederen [en jlamgenooten,]

Up