is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN SAMUëL. 233

„ tweede met drie brooden, en de derde xaziHoofdjl, „ eene kruik met wijn. Dezen zullen u groe X" „ ten, en twee brooden geven, die gij ook zult „ aannemen. Vervolgends zult gij op den 5. „ aan God gewijden heuvel komen, daar de „ grenswachten der Filiftijnen liaan , zoodra gij „ daar de ftad inkomt, zult gij daar een gezcl„ fchap Profeeten ontmoeten, die van de hoog„ te afkomen, voor welken cithers, trommels, ,, adufen, en harpen voor uit gaan, terwijl zij „ in geestverrukking fpreken; dan zal jrho- g. „ va's geest u ook bezielen, zoodat gij met hun in hunne geestverrukking deelnemen, en ,, een heel ander man zult worden. —Wanneer 7. „ deze tekens u zullen gebeuren , onderneem „ dan, wat gij naar verëisch van zaaken zult be-

vinden te behooren, want God is met u.

„ Gij moet verders, op mijne nadere aanzeg- g. „ ging, na Gilgal gaan,alwaar ik bij u zal ko„ men, om brand- en dank-offers te offeren.— ,, Zeven dagen moet gij daar naar mij wach„ ten , tot dat ik bij u kom, en 11 te kennen „ zal geven, wat u te doen ftaat." — Als hij 9. nu sAMiëL. den rug toewendde, om van hem heen te gaan, gaf God hem een ander hart; ook gebeurden alle de gemelde tekenen nog op denzelfden dag.

Ook toen zij daar bij den Godgewijden heu- I0. vel kwamen, en hem een gezelfchap Profeeten ontmoette, werdt hij door eene Godlijke Geestdrift bezield, dat hij, met hun, in geestverR 3 ruk-