Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4° D a n i ë ïfl

Hoofdft vens bevelende, dat men hem met gefchem vs. 47. ken en reukwerken verëercm zou, ook fprak de Koning tot daniël : „ Thans erken ik „ deze waarheid, dat ulieder God een God „ der Goden en een Opperfte boven alle » Ko"i«gen is, die geheimen en vcrborgen„ heden ontdekt, dewijl gij ons dit geheim

48. „ hebt kunnen ontvouwen." Vervolgendsverhief de Koning danxcl tot de hoogfle' eerepostcn, en ftelde hem aan tot Onderkoning van het gantfche landfchap van Babel, en tot opperden Opziener van alle de Gcleer-

49. den van, Babel; doch, op danicls verzoek, droeg de Koning het bewind van het landfchap Babel op aan sadrach, mesach, en abed-nego, terwijl DAxiÜL zelve aan het Koninglijk Hof bleef.

3- nebukadnezar laat een gouden beeld oprichten en ftaatlijk inwijden. — daniëls drie vrienden, aan dit beeld hunne vertering ■weigerende, worden, op zijn bevel, in eenen brandenden oven geworpen, maar van God wonderdaadig behouden,

Hoofdft. De Koning nebukadnezar, een' gouden vs. '1. beeld hebbende laten vervaardigen, het welk de hoogte van 60, en de breedte van 6 ellen hadt, deedt hetzelve plaatzen in het dal Dura, e. in het landfchap van Babel; vervolgends liet de Koning nebukadnezar de Satrapen, Landvoogden, Paclms, Vuurpriesters, Godgeleerden ,

Sluiten