Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

nanus ter dood zoude geleyd worden, beval by zynen Priefleren het beftier der Kerke met deze woorden aan: Priefters, wydt de kudde die onder a is, tot dat God den genen zal aangetoond hebben, die onder u het oppergezag bekleeden zal. Wantik Jtaa opgeofferd te worden enz. Ook zyn de Priefters gezonden om de kudde te hoeden, en de geloovigen moeten hen onderdaanig zyn, als aan dg Wet van Jefus ChrMwr; doch aan de Bijjchoppen als aan de Genade Gods, ge]yk de zelfde H. Ignariüs fpreekt. Want nier alleen aan de Apostelen, maar ook aan de 72. Discipelen heeft Chriftus gezegd: Die uluyden hoort, hoort my. Schoon dierhalven een Kerk, ook langen tyd, van haaren voornaamften Herder, te weeten den Biflchop, beroofd blyft, zo volgt hier niet uyt dat de zelve vergaan zy.

Niet min zeker is 't, dat het eene Kerk niet fchaadt te zyn onder het gebied van Onkatholyke Vorften, fchoon zy van hen eenigen dwang lydt, en daarom belet wordt die uytwendige fteunzels te hebben, welke tot haaren uytwendigen luyfter vereyfcht worden. Want wie zal zeggen dat deze zaaken tot het weezen cener Kerke behoo-

ren?

Sluiten