Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den christelyken godsdienst. jt

fielt den Proteftant aan Verwytingen bloot , en legt woordelyk lasten op , die te zwaar zyn om te draagen, en welke men daadelyk ook met den Vinger niet aanroert. Zou ieder Geleerde, ieder vermogend Man of Huisvader zig bevlytigen moeten om alle zyne Dienstboden, Daglooners en Afhangelingen in twyfel te fbrten aangaande hunne Godsdienftige kundigheden ; om dezelve te zuiveren en uit te breiden, door het beoefenen der Schriften ? Zouden zy de dringende Pligten van het werkzaam Leven verwaarloozen; om- zig te verliezen in vrugtelooze en zeer nadeelige Vermoeijingen?

Van ouds is men egter gewoon, het leezen der H. S., ook ter beproeving van leeringen en gefchillen , zonder bygevoegde bepaaling, voor te dellen, als een Pligt, tot welken alle Christenen verbonden zyn (8). Doch laatere proteftanfche Schryvers hebben zig hierover reeds nader beraaden (9) ; zo dat wy ons by deeze gemeene Plaats niet lange zullen ophouden.

Dat een ieder Regt of Vryheid heeft tot eigen Onderzoek en het leezen der H. S. , is gemaldyk te bewyzen. Christus en de Apostelen beroepen zig op het oordeel der genen , die het onderwys ontfingen. Joan. V. 24. 1 Kor. X. 15. XIV. 24. PUL L 10. 1 TheJJ. V. 21. Zeer fchaars waren de Affchriften der Boeken van het O. Verbond, voor de opregting der Synagogen, in welke, op ieder Sabbath, altans de Boeken van Mofes werden gelezen. Hand. XV. 21. Jooden of Joodegenooten , die ryk genoeg waren om affchriften te bekoomen , mogten zig daarin oefenen.

Hand,

(8) GERH/UtD, T II. LOC. I. C. 23. (p) DOEDERLEIN. §§. 42, 59.

Sluiten