Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

LYKREDE ovër

den tederften eerbied aan u te doen gedenken!

Stellen wy ons den waardigen Overledenen

voor, als mensch wien geheugt niet, zyne

deftige bedaardheid en zedigheid, zoo vry van

alle trotze gemaaktheid zyne gemeenzame

vriendelykheid en openhartigheid, waar door Hy de harten won van allen die hem kenden — zyne blanke opregtheid, die nimmer de taal van geveinsdheid of bedrog in den mond nam, maar altoos de waarheid zogt en fprak — zyn diepe afkeer van alle agterklap en benadeeling van zyn evennaasten zyne zagtzinnige toegevendheid en liefde tot eendragt en vrede, die overal daar het de wysheid toeliet Hem altoos beftiérde, en den toon aan zyne befluiten en bedryven gaf? Hoe eerwaardig, hoe zeldzaam zyn deze deugden! Hoe weinig ver-

fieren zy het menschdom ! Hoe weinig de

aanzienelyken onder het zelve! — Hoe veel verliest dat niet, als zulke leden, die het tot zoo veel eere ftrekten, het te vroeg ontvallen.'

Gedenken wy den Afgeftorven, als Egtge-

noot hoe veel mist eene waardige, bitter-

bedroefde Weduwe aan Hem , met wien zy 21 jaren in eene zoo liefderyke en gewenschte

Egt-

Sluiten