is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische, charakter- en zedekundige bybelonderwyzer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN GEVOLGEN VAN DIEN. 9i

gebod Gods kragtcloos gemaakt door uwe inzettingen

Solon , de groote wetgeever der Atheniënzeren , verklaarde de Kinderen, die hunne ouders, indien deezen zig pligtmaatig omtrent hen gedraagen hadden, en zy Vader of Moeder in noodzaakelyke voorvallen onderfteuning weigerden , voor eereloos. Alle volken hebben tegen kinderen welken hunne ouders verachten, dergelyke wetten afgekondigd , en uitgevoerd, — Nog een plaats, op dit onderwerp pasfende, zal ik tot flot, uit den Apocry-

phen Schryver, Jefus Syracli, aannaaien. Roem

u niet in de oneere uws Vaders Myn Kind, hebt

medelyden met uwen Vader in zynen ouderdom; en bedroeft hem niet in uw leven; indien hem het verftand begeeft, houd het hem ten goede, en wacht u met al uw vermogen dat gy hem niet ontëert.

K A R E L.

Wat gebeurde 'er vervolgens in Noach's huisgezin?

DE GOUVERNEUR.

Het fterven van den vroomen Alan zei ven; waarna zyne Zoonen zig van elkander fcheidden, en zig in het Land van Sinear nederzetteden: 'er waren nu zedert den Zondvloed, driehonderd en vyftig jaaren verloopen; de Menfchen vermenigvuldigden, verwyderden zig van elkander, en gaven de landen •waarin zy zig nederzetteden naamen, naar derzel-

vfir