is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkschriften en reizen des graaven van Benyowsky.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des GRAAVEN van BENYOWSKY. 173

zogt ik de Saphirobay Opperhoofden, den handel op rekeningen te dryven , ik fchreef 'er een voorbeeld van , en zond een genoegzaam aantal aan den Bevelhebber der Volkplanting. 's Avonds laat

gaf men my tyding, dat de Koning der Seclaves Gefchenken en Gezanten aan my hadt afgevaardigd. Ik fchikte een Rohandrian om hun te ontmoeten.

Toen, op den dertienden, de Raad byeen gekomen was, ftelde ik voor de plaats tot het bouwen eener Stad te bepaalen; de beftemde plaats was aan het opperde der Rivier Manangouzon. Men fprak mede van het oprigten van zes Landvoogdijen, van de Haven van Moroava tot het Punt van Itapere. Maar dewyl het my aan lieden ontbrak om deeze Posten te vervullen, delde ik het vervaardigen der RaadsActe uit. Deeze omdandigheid verfchafte my gelegenheid om den Leden van den Raad voortehouden, dat het voor de belangen des volks een allergewigtigst duk zou weezen, Vriendfchap- en Handelverdragen aantegaan met den Koning van Frankryk, of eenige andere Mogendheid in Europa, om ons van den uitvoer der voortbrengzelen des Lands te verzekeren, en van den invoer der Artykelen, noodig tot het onderwys der jeugd in onderfcheidene Weetenfchappen, Kimden en Handelbedryf; en dat men ten dien einde bekwaame perfoonen in Europa moest opzoeken , om als Leermeesters zich onder ons neder te zetten. Ik voegde by dit voordel , myne gereed-, heid om dit werk zelve op my te neemen; en 't was alleen de oude raffangour , die des zyn ongenoegen openlyk te verdaan gaf, en zeide, dat ik myn

dood