is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT BIDDEN VERPLIGTEN. 95

van Gods wegen, verfchuldigt zijn! Een teêrhartige Abraham, door een vuur van ede! mededogen getroffen, ftort hartroerende fmekingen uit voor een verbasterd, en in de laagile zinlijkheid gezonken, Sodom. — Hoe weinig dog konden de verregaande afgoderijen, of de vrees voor heidenfche hovelingen, enen godvrugtigen Daniël afhouden, om zig, daaglijks, ten beftemden tijde, te kwijten van den zaligen pligt van 't gebed! — Geenzins liet het de vrome Esra berusten, bij 't enkel affteken van 't avond-offer; 'neen, dan knielde hij neder, breidde zijne handen uit, tot God1 in den Hemel, en fmeekte, met al den aandrang van een getroffen hart, om gunst en verfchoning. ] — En welk een luisterrijk voorbeeld ons de h. Dichter, in *t ftuk van gemeenfchaps-oefening met God, gegeven hebbe» tonen ons zijne bede-zangen, zijne pfalmen en lofliederen. — Onder welk voorwendzel toch M. V. zouden christenen zig van dezen zaligen plicht, van 't bidden, kunnen ontflagen rekenen, daar de Verlosfer, naar wiens naam wij ons noemen, ons, ten dezen opzigte, zulk een beminlijk voorbeeld gegeven heeft t Nooit, immers, nam Hij de fpijze, of Hij vond goed, om in ene eerbiedige en ontzag-volle houding', den Gever van die gefchenken te danken. — En hoe menigmaal bragt Hij een goed deel van den nagt, op 't gebergte, of

in

\