Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET STUK VAN DEN TOORN. Ï59

willigheid vereenigd, dan gevoelc Gr) u door toorn gefchokt, en de gramfchap grijpt gelijklijk ligchaam en ziel aan. In de gewoone gevallen, bij vooruitgeziene beledigingen of bij beledigingen van gering aanbelang, gevoelen wij doorgaans flechts misnoegen; dóch komt hec onheil, dat ons treft, of hec geen ons dreigt, ons geheel onverwacht voor; fchijnt het ons toe, voor ons van groot gewicht te zijn; naar evenredigheid fteigerc het misnoegen onzer ziele tot eenen hooger graad, en eerst dan gevoelen wij den aandrang van deze geweldige hartstocht. Toorn is eene geweldige opftuiving of infpanning van alle onze krachten, die, door geene Reden of Godsdienst beteugelt, niet ongelijk is aan een geweldigen ftroom, door woedende ftormen aangezet, welke dammen en dijken doorbreekt, en alle de oevers overftroomt; of, met andere woorden, ons vatbaar maakt voor de geweldigfte en minst bezonnen bedrijven, 't Is dan, dat alle onze vogten en geeften als worden opgeroepen, om, door eene grootere fnelheid en beweeging, deel te neemen aan het misnoegen onzer ziele. Dan ftraalt een vinniger vuur uit de oogen; dan is 'c geheel gelaat ontfteld en veranderd, en het - ftaat min gun-" ftig, donker, dreigend. Onmidlijke uitwerkzelen van den toorn, welke zig aan den mensch, die toornig wordt, als met de fnelheid van

den

Sluiten