is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 DE DANKBAARHEID EN *T VERTROUWEN,

det Gij mij dooden, nogtans zou ik op U blijven hoopenl Of hij koestert de gevoelens eener Godvruchtige Hanna: daar is niemand heilig als de Heer; buiten U is 'er geen ander; en daar is geen rotflecn, als onze God' Zo raaaken dan dankbaare en vertrouwende gevoelens 't wezen dér waardigfte Gndsverheerlijking uit; en gevolglijk maaken zij ook 't meest wezenlijke, 'tvoornaamfte uit van den Godsdienst des harten. ■tets ïTHê} öiV/-' ?fb<t&)Hb£# sniHbsi

c Die zelfde dankbaare en vertrouwlijke géfteldheid van eenen Christen wordt ons van eene andere zijde hoogst belangrijk en gewichtig, als wij dezelve befchouwen, als uitmaakende de geheele grond/lag of 'ü wezen van 'i zaligmaakend

geloof. Dat geloof, 't welk ons, naar

de leer der Openbaaring, alleen kan zaligen, 't zi j gi j 'er door verftaat de hartli jke aanneeming van de geheele Leer van onzen Verlosfer; of bepaaldHjkvdat vertrouwen, dat God, in den Zoon zij. öer Liefde, ons van de ftrarfen onzer zonden ontheffen, en ons tot zijne kinderen zal aanneemen; in beide gevallen zal 't ons ras blijken, dat deze zelfde gevoelens, dankbaarheid en vertrouwen de voornaame grondflag en tevens *t we« zenlijkfte deel uitmaaken van dit zaligend Geloof. Zeker M. V. zonder deze gevoelens laat zig dit Geloof niet denken. Wie doch zal met zijn ganfche hart geloof kunnen flaan aan de ver-

he-