is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HAAT EN VERBITTERING. 1/3

breiden , en dat ons ons eigen geluk doet vinden in 't geluk van anderen? Een doodlijke klip, dies te gevaarlijker voor 't zondig hart; daar wij langs zo veelerlei weegen, op den zei ven ftooten kunnen, en zo fchipbreuk lijden aan al

le onze deugd, aan al ons geluk. Vraagt

gij naar de gewoone bronnen van haat en ver. bittering? Gij allen, trotschheid en eerzucht, wellust en vermaak-liefde* goud-dorst en eigenbaat; gij allen zijt in mijn oog die affchuwlijke zaaden, waar uit al 't vergiftigend onkruid van haat en verbittering zo natuurlijk voortkomt» en waar door 't naderhand zo weelig opgroeit, 't Is waar, in deze ftille oogenblikken, gewijd aan den eerdienst van den God der liefde, gevoelt gij in uwe ziel' geenerhande driften; en gij waant u verre verwijderd te zijn van al 't verfchrikkeüjke van haat en verbittering'. Dan, gedoogt, dat ik u doe opmerken, dat ook wij, wij allen vatbaar zijn voor alle die zo even opge» noemde ondeugden, ondeugden, die immers langs duizenderlei wegen den mensch ongemerkt voortftuwen, tot deze rampzalige driften van haat en verbittering. Waakt daarom met alle macht tegen deze doodlijke vijanden van uwe deugd en

van uwe rust. Prent u ten dien einde al 't

verwoestende van deze vijandige gefteldheden diep, en voor eeuwig in de ziel'. —-— Herinnert u, om 't afzichtelijke van haat en verbittering .te levendiger te gevoelen, dikwijls aan 't

te-